Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing

Gaines County Museum

Click here to edit subtitle

Museum Gallery

The Norden Bombsight

« Back to Album Photo 24 of 30 Previous | Next
The Norden Bombsight
(Sam Holbrooks photo)
Posted by GainesFOM on June 17, 2013 Full Size| Slideshow

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

13 Comments

Reply FrankAnawn
7:32 AM on November 5, 2019 
Созданна? нами о?ганиза?и? ?б?е??во ? ог?ани?енной о?ве???венно???? ?ЦУТ ?ело?е?ен?к о?ганиз?е? ?ов?еменн?м ?по?обом ?елеин?пек?и?инжене?н?? ?и??ем, ?е?ей ?оз. б??ов??, ?е?нологи?е?кой и ливневой канализа?ии, водо??оков, водоп?оводов, водозабо?н?? ?кважи, ??С, инжене?н?? ?и??ем, ливневой канализа?ии и ?ак далее.
Телеин?пек?и? ?азного ?ипа ???б п?ои??оди? видеокаме?ой, ко?о?а? п?о?оди? по ???бе и показ?вае? вид на видеомони?о? и вме??е ? ?ем вед???? видеозв?козапи?? ???б.
Э?а видиодиагно??ика може? да?? возможно??? оп?едели?? ?о??о?ние ???ков и ??енок ???б, ??а??ки на?ождени? ?ви?ей, ?азли?н?? ??е?ин и п?о?и? пов?еждений, в??ви?? за?о?? и ино?одн?е ?лемен??, не?анк?иони?ованн?е в?езки и ?.д. ?идеоин?пек?и? ?акже може? б??? и?пол?зована и в ?л??ае п?и?ма ???б по?ле в?полнени? ???ои?ел?н?? ?або?, п?оведени? ?емон?а.
?аибол??им пл??ом ????ой??ва видеоин?пек?ии ?вл?е??? ?егодн? е? мобил?но???, легко??? до???па к ???боп?овод?, а к?оме ?ого возможно??? пол??а?? изоб?ажение вн???енни? ?а??ей ???б?.

?а?а ?пе?иализи?ованна? компани? ??? Р???? ?еленджик
веде? ?о???дни?е??во ? об?ек?ам как ?а??н?? ?ак и го??да???венн?? п?едп?и??и??.

?одоподго?овка и водоподведение : ?одоподго?овка и водоподведение
Reply Richardpuh
1:10 AM on November 4, 2019 
? на?ей ?и?ме об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?б?л?живание ?и??ем водо?набжени?.

У на? в? може?е к?пи?? ????????Ц????Ы? ?Р??????, ????ойники дл? вод?, ?е?алка кони?е?ка?, ?екан?е?н?е ?ен??и??ги, ?он??ол?н?е колод??, ???ова? заг??зка, Фил????-лов??ки, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ?од?л?н?е здани?, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? Фло?а?ионн?е ?и??ем? (Фло?а?о??), ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеков?е пи?а?ели, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ??? (комбини?ованн?й пе?ко-не??е?лови?ел?), ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?он?ол?н?е на?о??, ?????????Т???У Со?б?ионна? ?ил???а?и?, а ?акже в?е дл? ав?омойки ?в?омойки на базе ?ло?а?ии.

У на? в? найде?е ??С дл? ко??еджей, а ?акже ?е??е?лови?ели, м? можем п?оизве??и С??ои?ел???во ке??она. ???ение ?кважин на вод?, ?ои?к полезн?? и?копаем??, Ремон? ?и??ем водо?набжени?.

?елеин?пек?и? ?кважин - ?б????ой??во ?кважин
Reply ea2
2:22 AM on October 30, 2019 
Скажем, в? владеле? нового web-?ай?а, ко?о??й имее? п?и??н?й ??ил?, ?добн?? навига?и? и полезн?? дл? ??а??ников ?екламн?? ин?о?ма?и?. ?о до ?и? по? не? го??ей на web-?ай?е. Ч?о дела??? ??ли ? ва? е??? ?об??венн?й бизне? м? поможем вам ?озда?? веб ???ани??. ?он??но, ни одно дей??ви?ел?ное или ви???ал?ное п?едп?и??ие не може? п?одвига???? ?амо??о??ел?но. ??бой л?бой компании ??еб?е??? подмога в п?иоб?е?ении изве??но??и, а во ?лобал?ной па??ине без нее ка?его?и?е?ки не обой?и?? из-за бе?еной конк??ен?ной бо??б?.?? занимаем?? ?аз?або?кой веб-?ай?а. ?де?? м? го?ов? зап???и?? ?о?о?ий л?бой п?оек? в ?е?ение де???ка дней. ??оме о?о?млени? го?ов?? онлайн-п?оек?ов, м? о???е??вл?ем ?е?ви? ?е?ни?е?кой ?оп?овождени?: ?воев?еменное п?одление ?о??инга и нового домена, добавление кон?ен?а на онлайн-?е?ви?, ?азме?ени? изве??ий. ?а?и ??л?ги помог?? вам ??а?? лиде?ом на го?изон?а? ине?а.

п?одвижение в б??ж?не?е
Reply NormanGig
9:02 PM on October 22, 2019 
Specialist cleaning today is actually much more than simply cleaning: modern devices, resources and also procedures of job transform it in to a genuine modern procedure that radically changes the traditional understanding of what it means to really "well-maintained".

In property cleaning company - excellent
Maids Downtown
- it is actually quick and easy, convenient and budget-friendly along with our company.
Count on the tidiness innovators to property cleaning Brooklyn! Our experts make use of specialist cleaning agents and also specialized devices of global makers in our job and do an exceptional project with cleaning of any sort of intricacy.

8]Maids in my area ny

Cooperation along with the firm is the guarantor of an exquisite, profitable and efficient cleaning of qualified property cleaning and bordering areas. Currently, residence cleaning company from our provider are actually used in New Jersey. Appreciate as well as you the genuine perks and also practical advantages of our service proposition.

By signing a permanent company arrangement along with our company, you are going to manage to desert the demand to keep a big personnel of technical staff, which, consequently, will definitely improve expenses. The cost of the facility, daily, general house cleansing of Staten Isle, executed through our staff members, will certainly constantly be lower than the expense of wages for cleansers, the purchase of cleansing items and also devices.

6]Houseke ny

Leave behind a request on the site, specify your label or even company name, contact contact number and also day of planned cleansing, leave your wishes and also criteria in an information to the manager if important, at that point our professional will call you in the least opportunity as well as define the day, opportunity as well as place of work!
Reply Phanda
10:21 AM on October 18, 2019 
?? го?ов? п?едо??ави?? к??пном? и малом? бизне??, а ?акже ?а??н?м ли?ам полное ?е?ение л?б?? п?облем - на?ина? о? зак???и? и ?еги???а?ии ?и?м? до ??иди?е?кой помо?и на в?е? ??ади?? е? ?азви?и?. ?? ?еним каждого по??еби?ел?, п?и?ед?его в на?? о?ганиза?и?.

Спе?и?икой де??ел?но??ип?ед??авленной п?оизвод??венной компании по п?ав? ?вл?е??? по???оение долгов?еменн?? взаимоо?но?ений ? на?ими заказ?иками, бази?ованн?? на п?ин?ипа? индивид?ал?ного под?ода к л?бом? клиен?? и ?о??анение ?ек?е?но??и ?ведений.

?а?и ?о???дники, бога?ей?им п?ак?и?е?ким п?о?е??ионал?н?м оп??ом в ??е?е о???е??вл?ем?? на?ей ?и?мой ??л?г. ??новополага??им законом ? на? в п?оизвод??венной компании ?вл?е??? ?о, ??о, ?о???дни?а? ? на?ей ?и?мой, в? пол??и?е дей??ви?ел?н?й ?ез?л??а?, бази????ий?? на на?и? ?ведени?? и двенад?а?иле?нем ?еал?ном оп??е. кон??л??а?и? ??и??а
?а?а п?оизвод??венна? компани? ?пе?иализи??е??? на ?еги???а?ии и ликвида?ии ??иди?е?ки? ли? и ?а??н?? бизне?менов, б??гал?е??ки? ??л?га? дл? небол??ого и ??еднего п?едп?инима?ел???ва, комплек?ном ??. ?оп?овождении ??иди?е?ки? г?аждан. ? ?акже о???е??вл?ем ?еги???а?и? п?ав на жил?е поме?ени?,?еги???а?и? п?ав на земел?н?е ??а??ки,за?вление об о?мене ??дебного п?иказа,о?мена зао?н?? ?е?ений,налоговое кон??л??и?ование,не?о??о??ел?но??
? и банк?о???во,???ои?ел???во и ?екон????к?и?,??дебн?е ?по?? по недвижимо??и,?емейн?е ?по??,ли?ение ?оди?ел??ки? п?ав,возме?ение ??е?ба,???дов?е ?по?? в Сама?е.
Reply KRPhanda
7:54 PM on October 12, 2019 
Our firm make branded design , and of course with we pay close attention to standards safety and functionality. We are cooperating with client on all absolutely stages do multilateral analysis of features rooms ,perform preliminary calculations. If the client If there are additional questions you can easily ask our experts and get detailed answers with detailed illustration and explanation .
Our organization NDYKF East Flatbush make Young house love kitchen remodel in agreed temporary terms and cost.
In the firm Limited liability Partnership SLOFRU Bloomfield involved specialists, they much understand about Side split house kitchen renovations.
The Firm provides quality Kitchen and toilet renovation by affordable rates . Experienced Masters with great practical experience work help one hundred percent update in a few weeks perform inexpensive repair work. The price depends on selected package of services, scope of work .

Each dwelling apartments, houses, cottages or other housing Kings Highway unique and contains individual multifunction load. And this especially concerns modern kitchens.

1930 kitchen remodel Soho - kitchen renovation new york
Reply bbzPhanda
6:26 PM on October 11, 2019 
У на? в? найде?е ??С, а ?акже ббз, м? можем п?оизве??и ?одбо? обо??довани? дл? об????ой??ва ?кважин?. ???ение негл?боки? ?кважин, ??енка запа?ов подземн?? вод, ?одо?набжение ?а??ного дома.

? Се?ви?е дл? ва? е???в п?одаж?(??л?ги) ??Ш????, Резе?в?а?? ?? о???ойники, Ф?езе?н?е ме?алки, Те?ми?е?ка? ???ка о?адков ??о?н?? вод, ?инейн?е колод??, Тонко?лойн?е мод?ли (??Т), ?иологи?е?ка? о?и??ка ?оз.б??ов?? ??о?н?? вод, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ???ки (?о?овой ?в?зи в ?ом ?и?ле), ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ?е??ео?дели?ели (о???ойники), ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеков?е конвейе??, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?е?коо?дели?ели, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?олодезн?е на?о??, ?????????Т???У Угол?н?й ?о?бен?, а ?акже в?е дл? ав?омойки Си??ема о?и??ки вод? дл? ав?омоек.

? на?ей ?и?ме об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?анализа?и? заго?одного дома.

ме?ки дл? обезвоживани? о?адка и блок биологи?е?кой заг??зки ббз 45 биозаг??зка к?пи?? в ?о?кве
Reply Phanda
8:39 PM on October 1, 2019 
??ли ав?омобил?ное ??екло ??е?кае??? и по??еб?е??? замена, ?о вам в ав?омобил?ном ?е?ви?е не?кол?ко вида ав?о ??екл: по?леп?одажное и новое. ??? зави?и? о? ва?, ??о за?о?и?е ???анови??.

?обов?е ???кла о? ав?о, как и л?б?е д??гие ав?о зап. ?а??и ав?о, дел???? на подлинн?е и о? п?оизводи?елей д??ги? ?и?м. Фи?менн?е ?в?о??екла в?полн????? либо на ав?обобил?ном заводе, занима??ем?? в?п??ком ав?о, либо ? по??ав?иков ав?окон?е?на, в?п??ка??и? запа?н?е ?а??и по ли?ензии завода, ?е ??о нап??м?? ???анавлива???? в п?оизводим?е ав?ома?ин.
?агазин ав?о Ф??о инко?по??й?ед веде? ?еализа?и? ?в?о ???кл по в?ем го?одам Ро??ии.
У??ановкой ?в?о ???кл ?анимае??? на?а компани?.

?оли?овка ав?омобил?н?? ???кл.
??ен? ?а???м недо??а?ком ?ов?еменного ва?его ав?омобил? не?омненно ??и?ае??? по?е?? ав?о ???клом п?оз?а?но??и из-за по????о??ей, ?а?апин, как п?авило, о? ??еклоо?и??и?елей. ? ?год? ?о??анно??и па??ажи?ов компании-п?оизводи?ели ?озда?? ав?о??екла из довол?но м?гки? видов ??екла, ??о и делае? ??о? неи?п?авно??? ?а??о в???е?аем?м.
Ча???е пов?еждени? ав?о??екл б?ва??: незна?и?ел?н?е, гл?бокие, ??едние пов?еждени?.
AGA Glass Group ???анавливае? ав?о??екла как на о?е?е??венн?е, ?ак и на за??бежн?е ав?ома?ин? а ?акже на габа?и?н?е ма?ин?.
?? п?оизводи? лобов?е ???кла о? ав?омобил? под заказ.

??и?иал?н?й ?агазин ав?о??екол в Сама?е к?пи?? лобовое ??екло ?ама?а
Reply centrsnabPhanda
1:51 PM on September 30, 2019 
?г?ега?о? Яндек? ?ак?и Сама?а да?? возможно??? вам в?зва?? ав?ов н?жное ме??о и в л?бое в?ем? дн? и но?и. Сдела?? заказ ав?о в? може?е 3 ?по?обами: на ?ай?е Яндек? ?ак?и, ?е?ез опе?а?о?а позвонив нам или во?пол?зовав?и?? мобил?н?м п?иложением. ?ам надо напи?а?? ме??оположение, ва? номе? ?о?ового, в?ем? когда ??еб?е??? ма?ина.

?ожно заказа?? ?ак?и ? де??ким к?е?лом дл? пе?евозки де?ок, ве?е?ом по?ле в???е? л???е п?ибегн??? к Я. ?ак?и, ?ем ?е??? в ??ан?по?? не??езв?м, в а??опо?? или на вокзал ?покойнее во?пол?зова???? Яндек? ?ак?и нен?жно д?ма?? где о??ави?? ?во? ав?ома?ин?. ?пла?а о???е??вл?е??? безнали?н?м или нали?н?м пла?ежом. ??ем? п?иб??и? Я. ?ак?и ?о??авл?е? о? 3 до ?еми мин в ??еднем.

?л??? ?або?? в на?ем Я ?ак?и: ?омен?ал?на? ?еги???а?и? в п?иложение, ?е о?ен? бол??а? коми??и?, ?пла?а мгновенна?, ?о??о?нн?й по?ок за?вок, ?и?пе??е? по??о?нно на ?в?зи.

?л? ?або?? в ?ак?и води?ел? надо о?о?ми???? ли?но и ??ед??во пе?едвижени?, ??о займе? 5 мин. ?оми?и? аг?ега?о?а ?о??ави? не ?в??е 20 % о?до?ода. ?? може?е без п?облем пол??и?? опла?? за ?або?? когда вам ?добно. У ва? по??о?нно б?д?? за?вки. ??ли по?в????воп?о?? можно ?оедини???? ? к??гло???о?но ??нк?иони????ей ?л?жбой ?оп?овождени?. Я. ?ак?и да?? возможно??? л?д?м б????о доб?а???? до н?жного ме??а. ?аказ?ва? на?е Яндек? ?ак?и в? пол??ае?е ?ика?н?й ?е?ви? в г. Сама?а.

?або?а ?ама?а ?ак?и ? ли?н?м ав?омобилем = ?або?а в ?ндек? ?ак?и на ав?омобиле компании
Reply bbzPhanda
8:46 AM on May 15, 2019 
, , , -, , (), (, , ), , : ,, , ( -), (, , , , , ) , , .

, , . , , .

, .


Reply Phanda
3:40 PM on May 11, 2019 
, .

() , , , , , , .., , , , , , , , (), , , (, , , , , ) , , .

, , . , , .

:
Reply taxiPhanda
9:08 AM on May 4, 2019 
. , ( ) . . , , .

. , , , . . . . 3 .

. : , , , , .

, 5 . . . . . . . . .

-
Reply AutoPhanda
7:24 PM on January 4, 2019 
, : . .

, . , . , , , , .
.
.

.
- , , , . - , .
: , , .
, .
DKD Industry Group .