Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing

Gaines County Museum

Click here to edit subtitle

Museum Gallery

The Norden Bombsight

« Back to Album Photo 24 of 30 Previous | Next
The Norden Bombsight
(Sam Holbrooks photo)
Posted by GainesFOM on June 17, 2013 Full Size| Slideshow

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

8 Comments

Reply KRPhanda
7:54 PM on October 12, 2019 
Our firm make branded design , and of course with we pay close attention to standards safety and functionality. We are cooperating with client on all absolutely stages do multilateral analysis of features rooms ,perform preliminary calculations. If the client If there are additional questions you can easily ask our experts and get detailed answers with detailed illustration and explanation .
Our organization NDYKF East Flatbush make Young house love kitchen remodel in agreed temporary terms and cost.
In the firm Limited liability Partnership SLOFRU Bloomfield involved specialists, they much understand about Side split house kitchen renovations.
The Firm provides quality Kitchen and toilet renovation by affordable rates . Experienced Masters with great practical experience work help one hundred percent update in a few weeks perform inexpensive repair work. The price depends on selected package of services, scope of work .

Each dwelling apartments, houses, cottages or other housing Kings Highway unique and contains individual multifunction load. And this especially concerns modern kitchens.

1930 kitchen remodel Soho - kitchen renovation new york
Reply bbzPhanda
6:26 PM on October 11, 2019 
У на? в? найде?е ??С, а ?акже ббз, м? можем п?оизве??и ?одбо? обо??довани? дл? об????ой??ва ?кважин?. ???ение негл?боки? ?кважин, ??енка запа?ов подземн?? вод, ?одо?набжение ?а??ного дома.

? Се?ви?е дл? ва? е???в п?одаж?(??л?ги) ??Ш????, Резе?в?а?? ?? о???ойники, Ф?езе?н?е ме?алки, Те?ми?е?ка? ???ка о?адков ??о?н?? вод, ?инейн?е колод??, Тонко?лойн?е мод?ли (??Т), ?иологи?е?ка? о?и??ка ?оз.б??ов?? ??о?н?? вод, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ???ки (?о?овой ?в?зи в ?ом ?и?ле), ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ?е??ео?дели?ели (о???ойники), ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеков?е конвейе??, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?е?коо?дели?ели, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?олодезн?е на?о??, ?????????Т???У Угол?н?й ?о?бен?, а ?акже в?е дл? ав?омойки Си??ема о?и??ки вод? дл? ав?омоек.

? на?ей ?и?ме об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?анализа?и? заго?одного дома.

ме?ки дл? обезвоживани? о?адка и блок биологи?е?кой заг??зки ббз 45 биозаг??зка к?пи?? в ?о?кве
Reply Phanda
8:39 PM on October 1, 2019 
??ли ав?омобил?ное ??екло ??е?кае??? и по??еб?е??? замена, ?о вам в ав?омобил?ном ?е?ви?е не?кол?ко вида ав?о ??екл: по?леп?одажное и новое. ??? зави?и? о? ва?, ??о за?о?и?е ???анови??.

?обов?е ???кла о? ав?о, как и л?б?е д??гие ав?о зап. ?а??и ав?о, дел???? на подлинн?е и о? п?оизводи?елей д??ги? ?и?м. Фи?менн?е ?в?о??екла в?полн????? либо на ав?обобил?ном заводе, занима??ем?? в?п??ком ав?о, либо ? по??ав?иков ав?окон?е?на, в?п??ка??и? запа?н?е ?а??и по ли?ензии завода, ?е ??о нап??м?? ???анавлива???? в п?оизводим?е ав?ома?ин.
?агазин ав?о Ф??о инко?по??й?ед веде? ?еализа?и? ?в?о ???кл по в?ем го?одам Ро??ии.
У??ановкой ?в?о ???кл ?анимае??? на?а компани?.

?оли?овка ав?омобил?н?? ???кл.
??ен? ?а???м недо??а?ком ?ов?еменного ва?его ав?омобил? не?омненно ??и?ае??? по?е?? ав?о ???клом п?оз?а?но??и из-за по????о??ей, ?а?апин, как п?авило, о? ??еклоо?и??и?елей. ? ?год? ?о??анно??и па??ажи?ов компании-п?оизводи?ели ?озда?? ав?о??екла из довол?но м?гки? видов ??екла, ??о и делае? ??о? неи?п?авно??? ?а??о в???е?аем?м.
Ча???е пов?еждени? ав?о??екл б?ва??: незна?и?ел?н?е, гл?бокие, ??едние пов?еждени?.
AGA Glass Group ???анавливае? ав?о??екла как на о?е?е??венн?е, ?ак и на за??бежн?е ав?ома?ин? а ?акже на габа?и?н?е ма?ин?.
?? п?оизводи? лобов?е ???кла о? ав?омобил? под заказ.

??и?иал?н?й ?агазин ав?о??екол в Сама?е к?пи?? лобовое ??екло ?ама?а
Reply centrsnabPhanda
1:51 PM on September 30, 2019 
?г?ега?о? Яндек? ?ак?и Сама?а да?? возможно??? вам в?зва?? ав?ов н?жное ме??о и в л?бое в?ем? дн? и но?и. Сдела?? заказ ав?о в? може?е 3 ?по?обами: на ?ай?е Яндек? ?ак?и, ?е?ез опе?а?о?а позвонив нам или во?пол?зовав?и?? мобил?н?м п?иложением. ?ам надо напи?а?? ме??оположение, ва? номе? ?о?ового, в?ем? когда ??еб?е??? ма?ина.

?ожно заказа?? ?ак?и ? де??ким к?е?лом дл? пе?евозки де?ок, ве?е?ом по?ле в???е? л???е п?ибегн??? к Я. ?ак?и, ?ем ?е??? в ??ан?по?? не??езв?м, в а??опо?? или на вокзал ?покойнее во?пол?зова???? Яндек? ?ак?и нен?жно д?ма?? где о??ави?? ?во? ав?ома?ин?. ?пла?а о???е??вл?е??? безнали?н?м или нали?н?м пла?ежом. ??ем? п?иб??и? Я. ?ак?и ?о??авл?е? о? 3 до ?еми мин в ??еднем.

?л??? ?або?? в на?ем Я ?ак?и: ?омен?ал?на? ?еги???а?и? в п?иложение, ?е о?ен? бол??а? коми??и?, ?пла?а мгновенна?, ?о??о?нн?й по?ок за?вок, ?и?пе??е? по??о?нно на ?в?зи.

?л? ?або?? в ?ак?и води?ел? надо о?о?ми???? ли?но и ??ед??во пе?едвижени?, ??о займе? 5 мин. ?оми?и? аг?ега?о?а ?о??ави? не ?в??е 20 % о?до?ода. ?? може?е без п?облем пол??и?? опла?? за ?або?? когда вам ?добно. У ва? по??о?нно б?д?? за?вки. ??ли по?в????воп?о?? можно ?оедини???? ? к??гло???о?но ??нк?иони????ей ?л?жбой ?оп?овождени?. Я. ?ак?и да?? возможно??? л?д?м б????о доб?а???? до н?жного ме??а. ?аказ?ва? на?е Яндек? ?ак?и в? пол??ае?е ?ика?н?й ?е?ви? в г. Сама?а.

?або?а ?ама?а ?ак?и ? ли?н?м ав?омобилем = ?або?а в ?ндек? ?ак?и на ав?омобиле компании
Reply bbzPhanda
8:46 AM on May 15, 2019 
, , , -, , (), (, , ), , : ,, , ( -), (, , , , , ) , , .

, , . , , .

, .


Reply Phanda
3:40 PM on May 11, 2019 
, .

() , , , , , , .., , , , , , , , (), , , (, , , , , ) , , .

, , . , , .

:
Reply taxiPhanda
9:08 AM on May 4, 2019 
. , ( ) . . , , .

. , , , . . . . 3 .

. : , , , , .

, 5 . . . . . . . . .

-
Reply AutoPhanda
7:24 PM on January 4, 2019 
, : . .

, . , . , , , , .
.
.

.
- , , , . - , .
: , , .
, .
DKD Industry Group .